• مدل های خروجی Json
 • هوک اکشن های سازنده مدل ها
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش چیست؟
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما
 • هوک اکشن نمایشی ایجاد منو در تنظیمات
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه
 • هوک اکشن نمایش تب فیلد های زمینه دلخواه
 • هوک اکشن نمایش تب پوش نوتیفیکیشن
 • هوک اکشن نمایش، ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن
 • هوک اکشن نمایش، ویرایش تگ ها اپلیکیشن
 • هوک اکشن های رویدادها
 • دانلود پلاگین های JoApp API

 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش چیست؟

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش چیست؟

  این نوع از هوک اکشن ها برای مدیریت پیشخوان JoApp API در وردپرس کاربرد دارد. فرض میکنیم قرار است پلاگین هایی برای JoApp API تولید کنیم که بتوانید در بخش تنظیمات JoApp API منویی را اضافه کنیم. یا بخواهیم در بخش ویرایش درباره ما گزینه هایی را ایجاد کنیم یا حذف کنیم. همچنین میخواهیم پس از کلیک بر روی کلید های ذخیره مقادیری که برای ذخیره سازی در تنظیمات JoApp API ارسال میشود را مدیریت و یا تغییر و ذخیره سازی کنیم پس از طریق هوک های ذخیره و نمایش میتوانیم موارد ذکر شده را مدیریت کنیم.

  نکته : برخی از هوک اکشن های نمایشی دارای هوک ذخیره نیز میباشد تا همزمان عملیات نمایش و ذخیره مدیریت شود. برخی دیگیر از هوک های نمایشی هستند که نیازی به ذخیره سازی اطلاعات نداشته پس دارای هوک ذخیره نیست.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما

  • نمایش:

  joapp_api_action_view_about

  • ویرایش :

  joapp_api_action_save_about

  دو هوک اکشن فوق برای نمایش و ذخیره بخش درباره ما در JoApp API کاربرد دارد.

  مثال : میخواهیم در بخش درباره ما یک Input برای قرار دادن آدرس تصویر نماد اعتماد سایت ایجاد کنیم. و مقدار آن را ذخیره کنیم. سپس هنگامی که در اپلیکیشن بخش درباره ما صدا زده شد نماد اعتماد در انتهای متن نمایش داده شود.

  <?php
  
  add_action("joapp_api_action_view_about", "joapp_api_action_view_about_func");
  add_action("joapp_api_action_save_about", "joapp_api_action_save_about_func");
  add_action("joapp_api_action_get_about", "joapp_api_action_get_about_func");
  
  function joapp_api_action_view_about_func($reqest) {
    $nemad_url = get_option("joapp_api_about_nemad", "");
    ?>
    <hr/>
    <label>لینک تصویر نماد اعتماد :</label>
    <input type="text" value="<?php echo $nemad_url ?>" name="joapp_api_about_nemad" />
    <hr/>
    <?php
  }
  
  function joapp_api_action_save_about_func($request) {
    if (isset($request['joapp_api_about_nemad'])) {
      update_option("joapp_api_about_nemad", $request['joapp_api_about_nemad']);
    }
  }
  
  function joapp_api_action_get_about_func() {
    global $joapp_result;
    $nemad_url = get_option("joapp_api_about_nemad", "");
    if ($nemad_url !== "") {
      $about = $joapp_result['post'];
      $about->content .= "<hr/><br/><img src='$nemad_url'/>";
    }
  }
  
  ?>

   

  هوک اکشن نمایشی ایجاد منو در تنظیمات

  هوک اکشن نمایشی ایجاد منو در تنظیمات

  joapp_api_action_view_admin_menu

  تابع این هوک اکشن زمانی اجرا میشود که قرار است در تنظیمات JoApp API در داخل پیشخوان وردپرس منوها ایجاد شود.

  مثال : ما میخواهیم در JoApp API منویی تحت عنوان “منوی جدید من” ایجاد کنیم.

  <?php 
  
  add_action("joapp_api_action_view_admin_menu", "joapp_api_action_view_admin_menu_func");
  
  function joapp_api_action_view_admin_menu_func() {
    add_submenu_page('joapp-api', "منوی جدید من", "منوی جدید من", 'manage_options', 'joapp_api_my_new_menu_init', "joapp_api_my_new_menu_init");
  }
  
  function joapp_api_my_new_menu_init() {
    if (!is_admin()) {
      wp_die();
    }
  	?>
  	<h3>صفحه مدیریت منوی من </h3>
  	<?php
  }
  
  ?>

  نکته : تابع joapp_api_my_new_menu_init برای نمایش صفحه مدیریتی پس از کلیک بر روی منوی جدید من میباشد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_connection

  • ذخیره :

  joapp_api_action_save_tab_connection

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_posts 

  • ذخیره :

  joapp_api_action_save_tab_posts

   

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_store

  • ویرایش :

  joapp_api_action_save_tab_store

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن نمایش تب فیلد های زمینه دلخواه

  هوک اکشن نمایش تب فیلد های زمینه دلخواه

  joapp_api_action_view_tab_custom_field

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش تب فیلد های زمینه دلخواه کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش تب پوش نوتیفیکیشن

  هوک اکشن نمایش تب پوش نوتیفیکیشن

  joapp_api_action_view_tab_pushe

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش تب پوش نوتیفیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش، ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن

  هوک اکشن نمایش، ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن

  joapp_api_action_view_edit_menus

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش، ویرایش تگ ها اپلیکیشن

  هوک اکشن نمایش، ویرایش تگ ها اپلیکیشن

  joapp_api_action_view_edit_tags

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.