• مدل های خروجی Json
 • مدل پست ها
 • مدل دسته بندی ها (Category)
 • مدل نویسنده یا کاربر (Author)
 • مدل آواتار (Avatar) یا تصویر پروفایل کاربری
 • مدل یک دیدگاه (Comment)
 • مدل محصول (Product)
 • هوک اکشن های سازنده مدل ها
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش
 • هوک اکشن های رویدادها
 • دانلود پلاگین های JoApp API

 • مدل پست ها

  مدل پست ها

  پست ها با استفاده از ساختار مدل زیر به صورت JSON در اپلیکیشن ارسال میگردد:

  {
  	"id": 87,
  	"type": "post",
  	"slug": "string-slug-post",
  	"url": "http:\/\/domain.com",
  	"status": "publish",
  	"title": "post title :",
  	"title_plain": "post title :",
  	"content": "<p>Post Content<\/p>",
  	"excerpt": "<p>Post Short Content<\/p>\n",
  	"date": "2018-01-01",
  	"modified": "1521891640",
  	"categories": [{
  		"id": 20,
  		"slug": "slug-categories",
  		"title": "title categories",
  		"description": "text",
  		"parent": 0,
  		"post_count": 2,
  		"image": "",
  		"sliders": [],
  		"post_view": "one_news_large"
  	}],
  	"tags": [],
  	"author": {
  		"id": 1,
  		"slug": "admin",
  		"name": "admin name",
  		"first_name": "Jack",
  		"last_name": "Oliver",
  		"nickname": "J-O",
  		"url": "",
  		"description": "",
  		"avatar": {
  			"thumbnail": {
  				"url": "avatar url",
  				"height": 75,
  				"width": 75
  			},
  			"full": {
  				"url": "avatar url full size",
  				"height": 1024,
  				"width": 1024
  			}
  		},
  		"email": "c10e29a38cd1a212fbb416678b4f0d1d"
  	},
  	"comments": [],
  	"attachments": [],
  	"comment_count": 1,
  	"comment_status": "open",
  	"thumbnail": "http:\/\/domain.com\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/icon_2-300x300.png",
  	"custom_fields": [{
  		"title": "111111",
  		"type": "Download",
  		"value": ["111111"],
  		"key": "joapp_field_0"
  	}],
  	"thumbnail_size": "thumbnail"
  }

   

  مدل دسته بندی ها (Category)

  مدل دسته بندی ها (Category)

  یک مدل از یک دسته بندی در JoApp API به صورت زیر به اپلیکیشن ارسال میشود. این مدل Json میتواند آرایه ای از دسته بندی ها بوده و یا برای نمایش یک دسته بندی استفاده شود :

  نکته : در یک دسته بندی ممکن است تصاویر Slider نیز وجود داشته باشد که در آرایه ای با نام sliders قابل شناسایی است.

  {
  	"id": 1,
  	"slug": "SLUG CATEGORY",
  	"title": "TITLE CATEGORY",
  	"description": "",
  	"parent": 0,
  	"post_count": 13,
  	"image": "ICON URL CATEGORY",
  	"sliders": [{
  		"url": "URL IMAGE SLIDER",
  		"intent": "URL OR INTENT LINK SLIDER"
  	},
  	....],
  	"post_view": "VIEW TYPE CATEGORY",
  	"is_menu": true
  }

   

  مدل نویسنده یا کاربر (Author)

  مدل نویسنده یا کاربر (Author)

  نویسنده مطالب و یا کاربران در JoApp API با مدل json زیر در اپلیکیشن بارگذاری میشود:

  {
  	"id": 0,
  	"slug": "STRING SLUG",
  	"name": "STRING NAME",
  	"first_name": "STRING FIRST NAME",
  	"last_name": "STRING LAST NAME",
  	"nickname": "STRING NICKNAME",
  	"url": "STRING URL PAGE",
  	"description": "STRING DESCRIPTION",
  	"avatar": {
  		/** AVATAR MODEL **/
  	}
  }

   

  مدل آواتار (Avatar) یا تصویر پروفایل کاربری

  مدل آواتار (Avatar) یا تصویر پروفایل کاربری

  مدل تصویر پروفایل کاربران بر اساس مدل Json زیر در اپلیکیشن بارگذاری میشود:

  {
  	"thumbnail": {
  		"url": "https://s.gravatar.com/avatar/00d60277d09f7a61d967d693abbecc72?s=80&r=x",
  		"height": 75,
  		"width": 75
  	},
  	"full": {
  		"url": "https://s.gravatar.com/avatar/00d60277d09f7a61d967d693abbecc72?s=1024&r=x",
  		"height": 1024,
  		"width": 1024
  	}
  }

   

  مدل یک دیدگاه (Comment)

  مدل یک دیدگاه (Comment)

  دیدگاه ها بر اساس مدل Json زیر در JoApp API تولید و به اپلیکیشن ارسال میگردد. این ساختار ممکن است آرایه ای از دیدگاهها بوده و یا تنها یک دیدگاه باشد:

  نکته : rating در دیدگاهها شماره ستاره های داده شده توسط کاربر است.

  {
  	"id": 55,
  	"name": "AUTHOR NICKENAME",
  	"url": "",
  	"date": "2018-03-23 10:30:22",
  	"content": "<p>CONTENT COMMENT<\/p>",
  	"parent": 0,
  	"author": { /** AUTHOR MODEL **/ },
  	"rating": "-1" //if rating = -1 then not exist rating. 0 < rating <= 5
  }

   

  مدل محصول (Product)

  مدل محصول (Product)

  مدل محصولات به صورت Json از ساختار زیر استفاده میکند. در این ساختار اطلاعات زیر وجود دارد:

  نکته : در حالتی که is_small برابر با true باشد تنها موارد ضروری فیلد ها، برای افزایش سرعت تبادل اطلاعات و در ارسال لیستی از محصولات به اپلیکیشن ارسال میشود.

  {
  	"id": 100,
  	"title": "عنوان محصول",
  	"type": "نوع محصول",
  	"permalink": "لینک",
  	"featured": false,
  	"description": "توضیحات کامل",
  	"short_description": "نوشته کوتاه",
  	"price": "1 قیمت",
  	"regular_price": "قیمت 2",
  	"in_stock": true,
  	"weight" : "0k/g" ,
  	"dimensions": {
  		"length": "100",
      "width": "100",
  		"height": "100",
  		"unit": "cm"
  	},
  	"images": [{
    		"src":"URL IMAGE",
    		"name": "thumbnile"
    	},
    	{
    		"src": "URL IMAGE",
    		"name": "thumbnile"
    	},...
  	],
  	"attributes": [{
    		"name": "ATTRIBUTE NAME",
    		"slug": "ATTRIBUTE NAME",
    		"position": 0,
    		"visible": true,
    		"variation": true,
    		"options": ["options 1","options 2",...]
  	  },...
  	],
  	"average_rating": "0.0": ,
  	"rating_count": 23,
  	"product_meta": {
  		"meta_key1": "meta_val1",
  		"meta_key2": "meta_val2",
  		...
  	},
  	"managing_stock": false,
  	"stock_quantity": 0,
  	"is_small": false
  }